Neplač že něco skončilo,raduj se že se to stalo :-)

Květen 2009

Triky

28. května 2009 v 15:42 | kLipART-domkič |  ♂Capoeira♀
Stoj na hlavě
Provedení: Výchozí polohou je vzpor dřepmo nebo stojmo. Poté pokládáme hlavu na zem. Hlava a obě ruce tvoří trojúhelník, kdy hlava je vrcholem tohoto trojúhelníku. Ruce jsou na šíři ramen, pokrčeny a prsty směřují ven. Poté přeneseme váhu na opěrné body (ruce, hlava) a začneme zvedat boky. Je přitom třeba dbát, že ruce nesou 2/3 váhy a hlava tvoří jen jakousi oporu. Nohy zvedáme v co nejširším rozkročení a teprve v okamžiku, kdy jsou boky v rovnovážné poloze, začneme snožovat.
Chyby: hlava se dotýká země temenem a nese příliš velkou váhu, napnuté paže, nadměrné prohnutí

Stoj na rukou
Stoj na rukou je základním prvkem všech akrobatických skoků, proto je jeho dokonalé zvládnutí nejdůležitější částí akrobacie. Provedení: Výchozí poloha je stoj spatný, ve kterém vzpažíme a přednožíme odrazovou nohu. Když se odrazová noha dotýká země, současně s tím se předkláníme a pokládáme ruce na zem, asi půl metru před ní a na šířku ramen .V okamžiku, kdy se ruce dotknou země, švihneme jednou nohou a odrazovou se odrazíme od země.. Oči sledují prsty a hlavu nepředkláníme ani nezakláníme. Jakmile se nohy dostanou do svislé polohy a spojí se, snažíme se o co největší odtlačení rukama od země... V konečné fázi musí být tělo v jedné přímce a být zpevněné.
Chyby: nedostatečné odtlačení od země, předklon nebo záklon hlavy,prohnutá záda, ruce široko od sebe.
Špicar (zvolna o napjatých pažích)
Provedení: Výchozí poloha je stoj mírně rozkročný. Nohy nesmí být příliš daleko od sebe. V této poloze se předkláníme a pokládáme dlaně na zem. Poté se postavíme na špičky. V této fázi dochází k přenosu hmotnosti na ruce. Současně s tím se snažíme odtlačit ramena vzhůru. Když se špičky odpojí od země, provádíme maximální roznožení. Poté se snažíme dostat boky nad bod opory (čím větší roznožení, tím to jde snadněji). Snožení provádíme až když se boky dostanou nad bod opory. Pohyb musí být plynulý, nesmí být švihový či odrazový.
Chyby: Pokrčené lokty, vysunutí ramen, odraz nohama, prohnutí zad, předčasné snožení
Přemet stranou (Hvězda)
Provedení: Je ho možno provádět dvěma způsoby: z postavení bokem a z postavení čelem.
a) z postavení bokem: V stoji rozkročném vzpažíme a unožíme odrazovou nohou. Poté se spolu s dokročením odrazové nohy ukláníme (ne předkláníme!) a dohmatáváme na zem jednou rukou. Poté šviháme jednou nohou a odrážíme se druhou a tím získáváme potřebnou rychlost. Poté přenášíme hmotnost na druhou ruku, která směruje kolmo k ruce první. Poté se touto rukou odrazíme a vrátíme se tak do výchozí polohy.
b) z postavení čelem: ve stoje spatném přednožíme a upažíme. Poté se předkloníme a současně přetáčíme trup o 90 stupňů, aby ruce po dotyku se zemí směřovaly ve směru pohybu.
Chyby: cvik není v jedné přímce, špatné postavení rukou, slabý odraz rukama, snožení v poloze na rukou
Rondát
Provedení: technika je podobná jako u přemetu stranou, pouze ruku, kterou klademe na zem jako první klademe dovnitř od přímky a ruku druhou prsty vzad. Odraz a švih musí být co největší.
Chyby: nedostatečné vytočení trupu, položení paže dovnitř od přímky ve směru pohybu, pozdní snožení, slabý odraz
Přemet vpřed
Provedení: základním předpokladem pro tento cvik je zvládnutí stoje na rukou. Tento cvik se provádí po takzvaném přemetovém poskoku, po kterém následuje předklon a dohmat půl metru před odrazovou nohou. Paže a trup by měli být při dohmatu v jedné rovině. Poté musíme maximálně švihnout jednou nohou a druhou se maximálně odrazit. V průběhu skoku nesmí dojít k povolení loktu. Celé tělo musí být zpevněné.. Odraz rukama provádíme ze zápěstí a ramen. Po odrazu rukama nastává takzvaná letová fáze, při které je tělo mírně prohnuto, ale zpevněno. Doskok poté tlumíme mírným pokrčením kolen.
Chyby: Dohmat blízko odrazové nohy, neprojítí pozicí stoj na rukou, pokrčené paže, pomalý pohyb švihové a odrazové nohy.
Salto vpřed
Provedení: po přemetovém poskoku provádíme náskok a rychlý odraz snožmo. Paže jdou do vzpažení, aby poté mohli provést švih vpřed dolů. Odraz musí být krátký a co nejintenzivnější. Poté, co se těžiště dostane před místo odrazu, může nastat rotace. Sklopíme hlavu, sbalíme trup a boky přitáhneme ke kolenům (ne naopak!). Poté ruce uchopí nohy pod koleny. Čím je sbalení dynamičtější, tím je rotace rychlejší. Rotaci ukončíme napnutím nohou, napřímením trupu a vzpažením. Doskakujeme do podřepu.
Chyby: slabý odraz, přitahování kolen k hrudníku, předklon při odrazu
Přemet vzad
U skoku vzad bývá nejdůležitější odraz. Lidská přirozenost odmítá pád nazad a proto dochází k tendencím vyskočit na místě a následuje pokus o přetočení, který končí bolestivým pádem většinou přímo na hlavu a často i vážným zraněním! Tohoto psychického bloku se můžete snadno zbavit. Potřebujete k tomu akorát obyčejnou židli a dostatek místa. Sednete si na židli, zády se pořádně opřete o opěradlo a rukama uchopte sedátko. Poté mírně předkloňte hlavu a odrazte se s židlí dozadu.(pozor na zdi a jiné překážky) Celou dobu musíte být opřeni a opěrátko. Vaše záda pád zachytí a rozloží. Jde pouze o psychickou záležitost.
Provedení: provádíme ho z místa nebo po rondátu, ze stoje spatného provedeme podřep a mírný předklon.. Pohyb začneme tím, že přesouváme těžiště vzad, až za bod opory (jako při sedání na židli). Dále se odrazíme dolními končetinami a provedeme rychlý pohyb trupem a švih paží. Tělo je za letu prohnuto, hlava se zaklání a paže tlačíme vzad. Dohmatávat byjsme měli prakticky do stoje na rukou. Poté následuje rychlý a dynamický odraz rukama.
Chyby: vysunutí boku a kolen před bod opory (odraz jako výskok na místě), nedostatečný odraz.
Salto vzad
Provedení: V stoji provedeme mírný podřep, bez předklonu trupu se současným vzpažením. Poté následuje dynamický odraz v mírném hrudním záklonu, který umožňuje rotaci. Poté dochází k dynamickému sbalení těla. Kolena jdou k hrudníku (ne naopak!)Po překonání polohy, kdy jsem hlavou dolu, začínáme napínat nohy a dopadáme do mírného podřepu. Hlava je celou dobu vzpřímená.
Chyby: záklon hlavy, odraz vedený příliš vzad nebo na místě, přitahování hrudníku ke kolenům

Principy

27. května 2009 v 15:10 | kLipART-domkic |  ♂Capoeira♀
Principy
Kopy a podmety jsou v capoeiře nejdůležitějšími ofenzívními technikami. Vyhýbání, úskoky, pády a jiné únikové techniky jsou daleko více zdůrazňovány než klasické kryty a bloky. Ruce slouží v capoeiře jako pomocný a rezervní kryt a především se používají jako podpůrný orgán při akrobacii a pohybu na zemi. V capoeiře se smějí dotýkat země pouze ruce, nohy a hlava. Právě proto jsou bojovníci oblečeni v bílém, aby na jejich těle bylo vidět každé místo, kterým se dotkli země. Základním kamenem capoeiry je ginga. Je to opakovaný pohyb nohou. Její dokonalé zvládnutí je neodmyslitelnou součástí capoeiry, protože z ní vycházejí všechny pohyby, kopy a přemety a posléze se do ní opět vracejí. Stálý pohyb totiž nejen maskuje Vaše záměry, ale zároveň soupeřovi ztěžuje zásah. Dalším nezbytným prvkem při výuce capoeiry je zvládnutí kopů a podmetů. Kopy jsou převážně kruhové. Prováději se ve všech možných polohách a to i například při stoji na hlavě či na jedné ruce. Poslední a neodmyslitelnou součástí jsou akrobatické prvky. Mezi ně patří celá škála pohybů přes hvězdy, piruety až po salta a přemety. V současné době jsou nejpoužívanější dva základní styly capoeiry a to Regiolnal a Angola.


Capoeira Regional

Tento styl se vydělil ze stylu Angola a je tím pádem novější z obou stylů. Rozvinul se v 30. letech našeho století, kdy s ním na světlo světa přišel mistr Bimbo. Styl je dynamický, s velkým množstvím kopů na hlavu a ve výskoku a také velkým množstvím akrobatckých pohybů. Úvodní ceremoniál je podobný jako ve stylu Angola a vypadá takto. Diváci a bojovníci utvoří nejdříve kruh - roda. Nejzkušenější z capoeiristů určuje dění v roda a začne hrát na berimbau. Když se všichni dostanou do správného rytmu, zařve mistr "Ieeehh" a začne zpívat úvodní píseň, takzvanou Chula. Může to být jakákoliv píseň. Poté se změní ve vyvolávače a vykřikuje otázky, na které lidé v roda odpovídají. Poté určí mistr typ hry (jogo). Když je energie v roda dostatečně velká, může hra (jogo) začít. Dva bojovníci vstoupí na vnitřní straně do roda, podají si ruce a podívají se navzájem do očí. Někteří z nich se také dotýkají berimbau. Společný vstupní prvek do roda ve stylu Regional je au (hvězda). Nejdůležitější je, aby nebyla přerušena hra na berimbau ani dění v roda. A to od prvních tónů až do úplného konce. Cílem je také nesetrvávat příliš dlouho v jednotlivých polohách. Nejdelší přípustná doba pro setrvání mimo gingu je asi 3 vteřiny.


Capoeira Angola

Vstupní rytuály jsou v podstatě stejné, s tím rozdílem, že do roda smějí vstoupit pouze dva lidé společně. Také je rozdíl v tom, že v tomto stylu hrají na berimbau tři lidé, kteří jsou doprovázeni dvěma bubny (congas) a pak je doprovází ještě gunga, medio a viola. Největší rozdíl mezi oběma styly je v pohybech. Zatímco ve stylu Regional převládají vysoké kopy, ve stylu Angola převládají kopy na střed těla a různé podmety. Je zde také široká škála tanečních pohybů, které dovolují capoeiristovi modifikovat gingu do nejrůznějších podob.

Slovník

27. května 2009 v 15:07 | kLipART-domkic a pukys |  ♂Capoeira♀
Slovník

academia - škola capoeiry
aluno - student capoeiry
Angola - tradiční styl capoeiry
Angoleiro - praktikant Anogla stylu
arame - struna na berimbau
ataque - útočný pohyb
- hvězda
aviso - rytmus berimbau varující před policí
balanço - část gingy, při kterém dochází k přenosu váhy při pohybu vpřed
bamba - mistr capoeiry
banda - moment zásahu protivníka
barravent - rytmus berimbau navozující hypnózu, extázi
batizado - ceremonie zahájení capoeiry
bençao - kop vpřed
berimbau - hlavní nástroj capoeiry
bôca de siri - 'krabí ústa"
brincar - dětská hra
cabaça - dýně na berimbau
cavalaria - rytmus berimbau varující před policií
chamada - základní typ skryté hry
chula - speciální úvodní píseň
cocorinha - podřep
contragolpe - protiútok, převzetí iniciativy
cordao - barevný pás na rozlišení technické vyspělosti
corridos - doprovod k písni
defesa - obrana
desequilibrante - vychýlení protivníka z rovnováhy
dobrao - mince užívaná ke hře na berimbau
esquiva - úhyb
floreios - akrobatický prvek
formatura - slavnostní jmenování nového mistra
fuga - druh obrany
ginga - základ capoeiry, práce nohou
golpe - úder, útok
jogador - bojovník
jôgo - hra
ladainha - úvodní píseň mistra
ligeiro - rychlý, mrštný
maculele - bojové umění podobné capoeiře
malandro - pouliční rváč
malícia - trik
mangangá - šaman
martelo - kladivový kop
meia-lua de compasso - kop s otočkou
mestre - mistr
moleque - pouliční rváč
nome de guerra - přezdívka capoeiristy
pandeiro - tamburína
passada - práce nohou při ginga
patuá - ochranný amulet
piao - otočení na hlavě
queda - pád
rasteira - podmet
recuo - úhybný pohyb, zpravidla přes jednu ruku
Regional -moderní styl capoeiry založený mistrem Bimba
roda - místo pro capoeiru, střed kruhu
saída - opuštění ringu (roda)
rocar - hra na hudební nástroje
vadiaçao - synonymum pro capoeiru
vaqueta - tyčka používaná pro hru na berimbau
vara - dřevěná tyč tvořící tělo berimbau

Info

27. května 2009 v 15:05 | kLipART-domkic |  ♂Capoeira♀
POZOR ! ! ! Info ro Vás .. Je možná trapný to sem psát ale jestli chcete začít s capoeirou nebo aspoň něco tak malinko pochytit,základem je Ginga ! ! ! !

Nejzákladnější věc z celé capoeiry na to nezapomeňte :-)

Díky za pochopení ....

Capoeira a hudba

27. května 2009 v 15:03 | kLipART-domkic |  ♂Capoeira♀
Capoeira a hudba Hudba je jednou z nejzákladnějších složek capoeiry. Vzbuzuje u cvičence nejen jistotu a požitek, ale dodává mu i eleganci a stylovost. Primárním nástrojem je bezpochyby berimbau. Je to strunový nástroj ve tvaru luku doplněný dýní. Berimbau je doplňovám dalšími nástroji a to především: Congas (velký buben), Pandeiro (tamburína) a Agoguo (zvonek, na který se bije kovovou tyčkou). Berimbau udává krok pro jogo (hru). Podle rytmu rozlišujeme různé druhy hry. Například nízká hra s jednoduchými technikami, vysoká hra se spoustou kopů a akrobacie nebo pomalá hra s elegantními pohyby. Určitý druh rytmus má vždy svůj význam. Například rytmus zvaný cavalaria varuje před nepřtelem. Podle druhu capoeiry se liší i způsob udávaní rytmu. Ve stylu Regional hraje na berimbau pouze jeden člověk (zpravidla ten nejlepší), zatímco ostatní utvoří kruh. Poté se k hráči přidají bubny (congas), které jsou po hráčově levé a pravé ruce. Když lidé chytí rytmus hráč na berimbau zařve a začne zpívat úvodní píseň. Ve stylu Angola, hrají na berimbau tři lidé a kromě dvou bubnů (congas), je doprovázejí ještě Gunga, Medio a Viola. Ty udržují pouze základní rytmus.

Kopy,úhyby atd.

27. května 2009 v 14:56 | kLipART-domkic |  ♂Capoeira♀
echniky

Cocorinha:
je to cesta jak se vyhnout kruhovým kopům na blízko.Když oponent kope,skrčte se a vytáhněte levou nebo pravou ruku,podle toho z jaké strany přichází kop,ochrání to vaši hlavu.Druhá ruka se dotýká země a udržuje rovnováhu.Ujistěte se,že vaše chodidla se dotýkají země po celé ploše; jinak by jste se mohli snadno překotit.Nezapomeňte očima sledovat protivníka.Negativa:
je velmi důležitá kvůli obrovskému rozsahu pohybů jež se mohou z negativy použít;můžete "role" pryč, udělat Au/stoj na rukou,na hlavě, dělat Macaco, zaútočit s S-Dobrado, Martelo nebo Meia Lua de Compasso, změnit orientaci,ustoupit,apod.... Základní funkcí negativy je zbavit kop účinnosti (jako s Cocorinha).Můžete jít do Negativy z Gingy, z Au, z Queda de Rins, vlastně z čehokoliv,co dovoluje plynulý přechod do Negativy.
Jedna noha je pokrčená a je na ní přenesena celá váha.Druhá noha je natažená(nebo lehce pokrčená),s prsty směřující na stranu-je to kvůli bezpečí, protože jestliže někdo kopne nebo spadne na vaši nohu,kdyby vaše prsty směřovali vzhůru,mohli byste si je zlomit dost nehezkým způsobem.Pro lepší získání rovnováhy se dotýkejte země jednou rukou na té straně na které máte nataženou nohu.Druhá noha může ochránit hlavu jestliže to bude potřeba.S-Dobrado:
tato technika dovoluje spoustu variací.Vykonat pohyb z Gingy je jednoduché,prostě se dotkněte země s levou rukou;jakoby se ponořte dolů na vaší levé noze,druhou nohou táhněte v kruhovém pohybu kolem vás.Pak přeneste váhu na vaši pravou ruku a veďte váš pravý bok v jednom souvislém pohybu (jako na obr č.3). V tomto bodě můžete pokračovat třeba s Escopado nebo s Macaco (buďte tvořivý:zkuste kombinovat třeba Escopado-do-Macaco-do-stoje na hlavě).Pro Escopado držte vaše boky široce otevřené;neohýbejte se ve vaších bocích!Táhněte váš pravý bok nahoru, potom nechte "jemně plout" váš bok doprava a položte vaši pravou nohu dolů před vás.Vlastní kop je proveden s levou nohou,která je tažena za vačím tělem.Pamatujte si,že zasahujete s nártem. Jestliže to uděláte dobře,tak útočící noha bude letět kolem a vy se můžete obrátit zpět k vašemu partnerovy.Celá sekvence se skládá z jednoho souvislého pohybu;vaše pravá noha se nedotkne nikdy země.Meia Lua de Compasso (Rabo de Arraia):
Když uděláte krok do zadu během Gingy,nechejte vaši nohu tam kde je a přeneste váhu na přední nohu (s natažením vaší zadní nohy).Ohněte váš trup vnitřně dolů.Jděte šikmo dolů s vašima rukama dokavad budete moct otáčet boky;sklonte vaši hlavu tak,abyste mohli sledovat vašeho partnera. Teď byste měli mít hodně energie vytvořenén napětím jež jste vytvořili.Uvolněte tuto sílu na zadní nohu;měla by létět rychle dokola v půlkruhu bez nějakého svalového usilí.Vždy zasahujte patou!Jakmile ke vaše noha paralelně s vaším trupem,dokončete pohyb otočením těla zpět k partnerovi.Dávejte pozor abyste nebyli při brzkém zvedání hlavy zasaženi - na Meia Lua de Compasso je často odpovídáno dalšími Meia Lua de Compasso.
Toto je jeden z mnoha obtížných pohybů, ale se stálým treninkem budete schopni udělat jednoruční Meia Lua de Compasso během zlomků vteřiny.Macaco:
položte pravou ruku za sebe na zem.Nyní natáhněte před sebe levou ruku-rozdělte si pohyb do několika sekvencí.Řekněte si jedna - "švihněte" levou rukou, sledujte ji svýma očima , vzepřete se na nohách ,poté se vraťte do výchozí polohy.Řekněte si dvě, opakujte krok 1 , ale dejte do toho více síly,zkuste skončit v mostu , jako na obr. č.2; Ještě se ale nohama neodrážejte.Když si řeknete "tři!" vyhoďte svoji levou ruku prudce přes hlavu a odrazte se nohama od země.Později zůstanete klidně ve stojce,ale poprvé dopadněte nohama na zem (viz. obr. č.4).Pro tenhle cvik budete muset mít dobře ohebná záda a ramena.(rukou , kterou se opíráte na začátku o zem nesmíte během švihu druhou rukou ,nechat jakoby zacementovanou do země!!, mohli byste si vykloubit rameno.Ruka musí být uvolněná abyse mohla sama otočit.)
V praxi můžete také využít dva kamarády , kteří vás chytnou ze spodu a pomohou vám dostat se do vzduchu a na zem bezpečně , bez nějakého ohrožení vašeho těla.
(já jsem se to učil sám a šlo to , ale ze začátku jsem dost blbě padal na záda nebo na hlavu. Proto vám opravdu doporučuji zkoušet to nejdřív s kamarády).Martelo:
běžný kop v Capoeira regional. Vyžaduje dobře "roztahané" nohy a dobrou rovnováhu. Vypadá to jednoduše , ale vyžaduje častý trénink.
Vytáhněte koleno nahoru jako při Bencao kopu.Obraťte se o 90-180 stupňů na vaší noze;udržte vaši nohu s kolenem ve stejné pozici.Nezapomeňte otočit také vaše boky.Cítíte nyní proč musíte mít dobře "roztahané" nohy? Nahněte se trochu dozadu a držte rovnováhu.Kopněte a zasáhněte nártem(jako kdybyste chtěli kopnout do balónu). Abyste zabránili otočení se od svého oponenta , pohybujte s vašima rukama v opačném směru (než kopete)-viz.obr.2a3 (chrání také hlavu).Hotovo? Nyní položte vaši nohu dolů.
Martelo je rychlý,tvrdý kop . Je to dobrá cesta k přerušení oponenta , který dělá stále dokola "otočky", počkáte až kop půjde mimo a rychle zasáhnete s MarteloBencao:
je to přímý kop , vyžaduje určité zkušenosti.Vytáhněte jedno koleno nahoru a trochu se shrbte. Potom pomalu natáhněte vaše zvednuté koleno a jakoby chyťte vašeho neskutečného partnera za sebou-rukama.Zasáhněte chodidlem.Noha nevychází přímo ze země , měli byste to udělat viditelně a nechat si místo na protiútok.Když zvednete nohu, váš partner neví zda chcete použít Bencao, Martelo nebo nějaký jiný kop.
Pozn.: Měli byste odtlačit vašeho partnera pryč,ne mu udělat modřinu; kopněte jej pomalu,ale pevněAu Malandro:
dotkněte se jednou rukou země a odrazte se nohama , nohu,která je blíž vaší hlavě vytočte , aby mířila šlapkou dolů.Pokuste se nohy dostat do tvaru písmene L.Zkoušejte různé úhly mezi nohama. Zkuste přizvat kamaráda , který by vám s tím pomohl.Měli byste se držet stejnýma rukama (viz. obrázek).
Nyní začněte jako byste jste zkoušeli Au (hvězdu). Jakmile jste ve vzduchu, vytočte lehce vaše tělo trochu vzhůru,zahněte vaši první nohu směrem k vaší tváři. Jestliže vydržíte na partnerovu předloktí (a naopak), můžete cvičit tento krok s velkou účinností.Au (hvězda - cartwheel):
je velmi důležitá v Capoeiře , používá se pro rychlý ústup nebo pro nalákání do pasti.
Au znají snad všichni:
v capoeiře je důležité udržet kontakt s očima protivníka,nikdy se nedívejte na ruce.Ze začátku nestůjte dlouho na obou rukách.Snažte se mít vždycky jen jednu ruku na zemi.Později můžete zkusit zmrazit pohyb ve stojce.


Armada:
standardní kop s otočkou v Capoeiře.Je to křižovatka mezi Mei Lua de Compasso a Queixada.Jako obvykle se začíná z Gingy.Otočte se na vašich patách;otočte se o 270 stupňů na vaší zadní noze a o 180 stupňů na přední noze.Nyní rychle švihněte vašim trupem dokola,dokud neuvidíte znovu svého partnera.V tomto momentu ztratíte kontakt se svým partnerem,takže tuhle část musíte udělat rychle.Jakmile nemůžete dále otočit váš trup,uvolněte napětí na vaší zadní noze;měla by být tažena velmi rychle jak se vaše tělo bude otáčet zpět.Tento kop je provedený nohou směřující přímo nahoru (stejné platí na Meia Lua de Frente a Queixada).Položte vaši nohu do stejné pozice ve které jste začínali.Později můžete udělat několik Armad najednou, Meia Lua de Compassos apod.Hudba v capoeiře

27. května 2009 v 14:50 | kLipART-domkic |  ♂Capoeira♀

Hudba v Capoeiře

Atabaque (velký buben)Fyzická hra zachycuje pouze jednu třetinu toho, co pojem Capoeira obsahuje. Hudba a zpěv jsou dva neodmyslitelné aspekty, bez kterých by samotná hra byla jen bezduchým kopáním do vzduchu. Hráči získávají energii potřebnou pro své výkony od osob v rodě, které zpěvem a potleskem inspirují oba soupeře.

berimbauZákladním hudebním nástrojem je Berimbau, strunný nástroj připomínající luk. Berimbau určuje tempo hry, představuje jakýsi vnitřní rytmus Capoeiry, kterým se každý hráč řídí. Většinou se používají 3 Berimbau, přičemž každé může hrát jiný rytmus. Mezi další nástroje patří ještě Pandeiro (tamburína) a Atabaque (velký buben), Agogo a Reco-Reco. Písně v capoeiře mají různou tématiku. Většinou opisují aktivity v rodě. V minulosti byli mnohé písně v rodě improvizované, ale tato tendence se postupem času vytrácí. Jiným typem písně je tzv. Ladainha, která se zpívá na začátku a hráči v ní obyčejně vzdávají úctu svému mistrovi.
Zpěv v rodě má dvojí význam. V první řadě oživuje hru a dává celé capoeiře kulturnější podobu, na druhé straně udržuje naživu tradice, které by se jinak z capoeiry vytratili. Jak v minulosti, tak i v současnosti se vědomosti v capoeiře především přenášeli ústním podáním a písně jsou jedním ze způsobů, jak mistří předávají své vědomosti dále.

Capoeira-co to vlastně je?

5. května 2009 v 19:40 | kLipART-domkič |  ♂Capoeira♀
Capoeira je kombinace brazilského bojového umění, hudby, tance, elegance a akrobacie.

Capoeira nebo-li kapuera bývá představována jako brazilský bojový tanec bývalých otroků. V dnešní době se spíše jedná o bojový sport s pravidly, který se nedávno dostal i do České republiky.
Capoeira (kapuera)Především šlo o to, aby se dokázali ubránit bez zbraní proti zlodějům slepic, násilníkům a lupičům, a také proti zvůli bílých otrokářů. Dokonce se i cepoeirou zabíjelo! V roce 1707 byla capoeira zakázána, ale v srdci otroků přežívala dále. Tak vznikl ,,bojový tance'' s elegantními pohyby a akrobaciemi.
V průběhu let byl tento bojový tanec utlačován a následně vládou zakázán. To se však změnilo v roce 1972, kdy byla capoeira opět uznána jako bojový tanec díky člověku jménem Mestre Bimba. Mestre Bimba pak otevřel hned školu a začal kapueru učit. Od té doby se stala capoeira velice oblíbeným bojovým sportem s pevně danými pravidly. Na žebříčku úspěšnosti sportů v Brazílii je hned za fotbalem. :-D

Peanuts

5. května 2009 v 19:33 | kLipART-domkič |  ☺Zábava☺
Můj oblíbený zábavný video :-) LOL
První část:
Druhá část:
Třetí část:

Zdroj můj oblíbený server YOUTUBE